De ‘nutriëntenkringloop’ in de Nederlandse veehouderij is niet gesloten. Een overschot aan stikstof en fosfaat komt in de bodem terecht. Zolang dit probleem niet is opgelost, bijvoorbeeld door creatiever om te gaan met biomassa, vindt de TCB een reductie van de veestapel onontkoombaar.

Nutriënten niet in balans

In Nederland worden meer nutriënten (stikstof en fosfaat) ingevoerd via veevoer en kunstmest dan er via plantaardige producten, zuivel, vlees, andere eiwitrijke producten en bewerkte mest worden uitgevoerd. Het overschot aan nutriënten komt grotendeels via dierlijke mest terecht in bodem en (grond)water. Dat leidt tot kwaliteitsverlies van onze ecosystemen. De achteruitgang is nadelig voor de biodiversiteit en de diensten die ecosystemen ons bieden, zoals het leveren van schoon drinkwater.

Mondiaal effect

De grootschalige import van stikstof en fosfaat via veevoer (met name soja) en kunstmest leidt ook elders in de wereld tot nadelige effecten op ecosystemen. De mondiale gewasproductie moet groeien om de groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden. Zowel schaarste als overschot van nutriënten pleiten voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van nutriënten, waarbij verspilling wordt voorkomen en de kringlopen zoveel mogelijk worden gesloten.

Reductie van de veestapel

Het sluiten van nutriëntenkringlopen houdt in dat nutriënten uit mest, feces, urine en andere restproducten zoveel mogelijk terug moeten naar de landbouwgrond die wordt gebruikt voor gewasproductie. Voor Nederland zou de aanvoer van nutriënten –mest– naar landbouwgrond een afgeleide moeten zijn van de hoeveelheid landbouwgrond die beschikbaar is om deze nutriënten efficiënt te verwerken, zonder dat er significante verliezen optreden naar het milieu. Daarvoor is een reductie van de hoeveelheid mest en dus van de veestapel nodig.

Biomassa beter benutten

Gezien de eindigheid van grondstoffen en de toenemende technologische mogelijkheden, ontstaan er nieuwe toepassingen voor biomassa. Biomassa kan, naast voedsel en veevoer, een bron worden van energie en vele complexe verbindingen die als grondstof kunnen dienen voor onder andere verf en lijm, geneesmiddelen, cosmetica en biomaterialen. De bodem wordt daarmee producent van grondstoffen. Onze afhankelijkheid van een gezonde bodem wordt daarmee nog groter.

> Bekijk alle publicaties

design by Het Lab | build by nieta