Om te komen tot een reductie in CO2-uitstoot wordt breed ingezet op warmte- en koudeopslag in de bodem. De TCB vindt dat beter gekeken moet worden naar de gevolgen voor de bodem op de lange termijn.

Warmte- en koudeopslag

In het rijksprogramma Schoon en Zuinig toont Nederland grote ambitie op het gebied van CO2-emissiereductie en duurzame energievoorziening. Ten opzichte van 1990 wil Nederland in 2020 de uitstoot van broeikasgasemissies met 30 procent verminderen en 20 procent duurzame energievoorziening en 2 procent energiebesparing bewerkstellingen. Om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen, wordt breed ingezet op warmte- en koudeopslag.

Hoe werkt het?

Bij warmte- en koudeopslag worden minimaal twee bronnen geboord waardoor grondwater kan worden onttrokken en weer kan worden geïnfiltreerd. In de zomer wordt grondwater opgepompt uit een ‘koudebron’. De kou van het grondwater wordt rechtstreeks benut om gebouwen te koelen. Het opgewarmde water wordt daarna teruggepompt in de ‘warmtebron’. In de winter wordt het water uit deze bron opgepompt om de opgeslagen warmte terug te winnen. Het water koelt daarbij af en wordt weer teruggepompt in de koudebron.

Invloed op bodemgebruik

Warmte- en koudeopslag heeft voordelen, maar er spelen ook vragen over gevolgen van het gebruik van de bodem. De technische ingrepen (het boren en constante oppompen en infiltreren van grondwater) kunnen invloed hebben op de prestaties van de bodem als opslagplaats voor thermische energie. De opslag van de warmte zelf kan invloed hebben op biologische, chemische of fysische processen in de bodem. Het gebruik van de bodem kan ook invloed hebben op ander gebruik van de bodem, zoals drinkwaterwinning.

Integrale benadering

De TCB bespreekt in haar advies over warmte- en koudeopslag de gevolgen vanuit verschillende invalshoeken: bodem, ondergronds gebruik, bovengronds gebruik en toekomstig gebruik. Vastgesteld wordt dat warmte- en koudeopslag slechts één van de duurzame energiesystemen is, en dat een eenzijdige stimulering van deze techniek kan leiden tot niet-duurzame toepassingen. Duurzaam gebruik van warmte- en koudeopslag is alleen mogelijk met een integrale benadering van bodemgebruik en energie.

> Bekijk alle publicaties

design by Het Lab | build by nieta